Projekt Krok do przodu

 

 

Projekt "KROK DO PRZODU- aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Celem projektu jest zwzrost zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego i wejherowskiego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.380.459,72 zł

Z projektu docelowo skorzysta 120 uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci:

- spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem

- pomocy mediatora

- szkoleń i kursów

- warsztatów

- stażu u pracodawców 

- Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, kurs i staż

- Możliwości zwrotu lub pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć w projekcie

Dodatkowo w projekcie może wziąć udział 120 osób z otoczenia uczestników objętych wsparciem, które będą mogły skorzystać z zajęć dodatkowych w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020