Kto może zostać uczestnikiem?

 

Beneficjentami Puckiego Centrum Integracji Społecznej mogą być:

- osoby bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy w Pucku (w tym długotrwale bezrobotne)

- osoby bezdomne (czasowo zameldowane w schronisku dla bezdomnych na terenie powiatu puckiego)

- osoby zwolnione z zakładu karnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które mają trudności w integracji ze środowiskiem

- osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających i zakończyły proces leczenia;

- osoby chore psychicznie;

- osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 7;

- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;

- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji;

- osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- osoby w wieku aktywności zawodowej 15 – 64 lat

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

- Zasiłku dla bezrobotnych

- Zasiłku przedemerytalnego

- Świadczenia przedemerytalnego

- Renty strukturalnej

- Renty z tytułu niezdolności do pracy

- Emerytury

 

 

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020