O nas

 

Centrum Integracji Społecznej jest odpowiedzią na coraz większą liczbę osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie Puckim.

 

Efektywnie wspieramy osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezdomne, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające na terenie powiatu puckiego.

 

Misją Centrum Integracji Społecznej jest odbudowanie i podtrzymanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia u pracodawców na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej.

 

Realizujemy program reintegracji zawodowej i społecznej poprzez:

 • kształcenie umiejętności;
 • nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów, przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

 

W ramach projektu przewiduje się wypracowanie aktywnego systemu wsparcia osób bezrobotnych w procesie nabywania kompetencji zawodowych i społecznych oraz motywowanie ich do dalszej pracy.

 

 

 

Każdy uczestnik CIS otrzymuje:

 • poradnictwo psychologiczne
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenie "Sposoby aktywnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prezentacji na rozmowach kwalifikacyjnyc oraz podstawy przedsiębiorczości"
 • szkolenie "Obsługa programów komputerowych i internetu"
 • Kurs zawodowy
 • Staże u pracodawców z terenu powiatu puckiego
 • Pośrednictwo pracy

 

STATUT

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020